Перший електронний майданчик (044) 537 22 82

Зразок договору про надання доступу до електронного майданчика

Договір №______/_________

про надання доступу до системи автоматизованого проведення електронних торгів

- електронного майданчика ТБ «Електронні торги України»

«__» ______ 2014 р. м.Київ

Замовник: ____________________________, в особі ________________, що діє на підставі Статуту  (далі - Замовник) та

Виконавець: ____________________, що діє на підставі виписки №______________ від _______________________., є платником єдиного податку, (далі -  Виконавець), уклали даний договір про наступне:

1 Предмет договору

Виконавець зобов’язується  надати доступ Замовнику до веб-сайту www.tbetu.com.ua для проведення відкритих електронних торгів, на веб-сайті  виконавця, з продажу майна боржників, а Замовник зобов’язується сплачувати за надані послуги  

2 Права та обов’язки сторін:

2.1 Замовник зобов’язується: 

2.1.1 Зареєструватися на веб-сайті Виконавця, у встановленому порядку.

2.1.2 Подати виконавцю Оригінал заяви про реєстрацію з належним чином засвідченими додатками.

2.1.3 Оплачувати надані послуги згідно умов договору.

2.1.4 Надавати додаткові документи за запитом Виконавця.

2.1.5 Визначити відповідального працівника.

2.1.6 Не розголошувати, не надавати третім особам  логіни та паролі доступу до електронного майданчика.

2.1.7 Негайно повідомляти виконавця про будь-які технічні несправності, або можливість їх настання;

2.1.8 Не втручатися в систему проведення електронних торгів.

2.1.9 Розмістити на власному веб-сайті посилання (банер) ТБ «Електронні торги України»;

2.1.10. Для проведення аукціону Замовник зобов’язаний надати Виконавцю копію угоди Замовника, укладеного з арбітражним керуючим (замовником аукціону), з якого повинно вбачатись порядок проведення аукціону, відповідно до статтей 65, 66 та 67 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” та копію ухвали господарського суду про визнання Замовника організатором аукціону.

2.2.1. Замовник має право:

2.1.2. Подавати, примати (від замовника торгів) заявки на проведення відкритих електронних торгів;  редагувати подані заявки на проведення електронних торгів

2.1.3. відмовляти в реєстрації учасників, замовників

2.1.4. вчиняти інші дії, відповідно Правил проведення  відкритих торгів (аукціонів) в електронній формі при продажі майна боржників в ході процедур, що застосовуються у справі про банкротство, затверджених протоколом загальних зборів членів Товарної  Біржі «Електронні торги України» № 40 від 01.01.2014 року – як організатор електронних торгів.

2.3. Виконавець зобов’язується:

2.3.1. Зареєструвати Замовника на  веб-сайті ТБ «Електронні торги України», за умови надання відповідних документів, передбачених заявою про реєстрацію, та здійснення відповідної оплати, якщо інше не передбачено умовами договору.

2.3.2. Забезпечити цілодобовий доступ замовнику до електронного майданчику.

2.3.3. Забезпечити проведення електронних торгів у повній відповідності до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

2.3.4. Завчасно повідомляти замовника про профілактичні (технічні) заходи електронного майданчика.

2.3.5. Забезпечити захист отриманої інформації.

2.4. Виконавець має право:

2.4.1. Отримувати будь-яку інформацію про хід електронних торгів, крім тієї, що є конфіденційною.

2.4.2. Розірвати даний договір в односторонньому порядку, у випадку порушення Замовником умов даного договору (п.п. 2.1.6., п.п. 2.1.8. п. 2, п. 3 Договору). При цьому договір вважається розірваним через 5 днів з моменту отримання відповідного повідомлення  Замовником. Наслідки дострокового розірвання договору: У випадку дострокового розірвання договору, Виконавець має право призупинити проведення електронних торгів Замовника, про що розміщує відповідне електронне повідомлення  на головній сторінці сайту ТБ «Електронні торги України» та Електронній сторінці кожного  лоту Замовника,  із зазначенням причини. Протягом 5-днів з моменту отримання повідомлення про розірвання договору, Замовник, може усунути зазначені порушення, а Виконавець поновити (не зупиняти) проведення електронних торгів.  У випадку, якщо протягом 5-ти днів, порушення не будуть усунені, Виконавець призупиняє приведення електронних торгів, про що розміщує відповідне оголошення на електронному майданчику.  В даному разі, Виконавець не несе будь-якої відповідальності, за збитки завдані Замовнику, що виникли (виникнуть) в результаті призупинення (зупинення) електронних  торгів.

2.4.3. Вимагати від Замовника  усунення будь-яких порушень умов даного договору.

2.4.4. Призупинити доступу Замовника до електронного майданчика у випадку порушення останнім умов даного договору.

2.4.5. На відшкодування збитків, завданих Замовником, в наслідок не виконання /порушення останнім умов даного договору.

2.4.6. Призупинити проведення електронних торгів Замовника у випадках передбачених даним договором.

2.4.7. Розмістити на власному веб-сайті посилання на назву Замовника, із посиланням на веб-сторінку останнього, в розділі «Партнери».

2.4.8. Запрошувати Замовника на проведення спільних заходів, круглих столів, прес-конференцій і т.д.

3. Порядок оплати наданих послуг.

3.1. Вартість наданих послуг. 

Назва послуги

Вартість, грн., без ПДВ

1

Вартість одного підключення до електронного майданчику ТБ «Електронні торги України»

1000,00 грн.

2

Якщо кількість філій Замовника  (точок доступу до електронного майданчика) більше 10, то вартість підключення головного офісу складає 5000,00 грн. та  1000,00 грн. за кожну філію (за умови одноразового підключення не менше 10 філій).

5000,00 -10 000,00 грн.

3

Абонентське обслуговування одного підключення до електронного майданчика (однієї філії, одного головного офісу) за один календарний місяць

500,00 грн.

3.2. Замовник додатково сплачує Виконавцю ___% від розміру винагороди Замовника, встановленого у відповідних угодах Замовника з арбітражними керуючими (замовниками аукціону).

3.3 Замовник сплачує додаткову винагороду Виконавцю в розмірі визначеному п.п. 3.2. п 3 Даного договору  у випадку, якщо різниця між сумою абонентського обслуговування та вартістю додаткової послуги складає менше 0,00 грн., при цьому абонентська плата не сплачується  (якщо сума додаткової винагороди є більшою за суму абонентської плати, то підлягає сплаті, лише додаткова винагорода).

3.4. Вартість підключення до електронного майданчика п. 3.1. договору підлягає сплаті Замовником  протягом 3-х робочих днів з моменту укладення даного договору.

3.5. Вартість абонентського обслуговування, визначена п.п. 3.1. п.3 договору підлягає сплаті до 3-го числа місяця наступного за звітним.

3.6.  Замовник зобов’язаний сплати додаткову винагороду до 5 числа місяця наступного за звітним.

3.7. Всі платежі по договору здійснюються безготівковим шляхом на розрахунковий рахунок Виконавця, без ПДВ.

3.8. У випадку, якщо даний договір укладено в строк до 01.07.2014 року – плата за підключення (реєстрацію) не стягується, а п.п. 3.2. набирає чинності з 01.08.2013 року.

4. Відповідальність сторін.

4.1. За невиконання умов даного договору сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України, якщо інше не передбачено умовами даного договору.

4.2. За порушення строку розрахунку, винна сторона зобов’язана сплати Виконавцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, за кожний день затримки платежу, що не лишає можливості Виконавця скористатися правом передбаченим п.п. 2.4. п. 2  даного Договору.

5. Інші положення.

5.1. Даний договір набуває чинності з моменту його підписання та діє до 31.12.2014 року., у випадку якщо жодна із сторін не заявила про його розірвання, то даний договір автоматично пролонгується до 31.03.2015 року.

5.2. Права та обов’язки не врегульовані даним договором, регулюються відповідно до вимог чинного законодавства України. 

5.3. Замовник є платником _______________________.

5.4. Виконавець є платником єдиного податку.

5.5. Адреса електронної пошти Замовника _____________________________ ; адреса електронної пошти Виконавця:  main@tbetu.com.ua;

5.6. Контактні телефони сторін: Замовник______________________ ; Виконавець 099 726 59 89 ;

5.7. Сторони погодили, що отримання інформації (документів) в електронному вигляді на електронну адресу сторін  зазначену у договорі, прирівнюється до документу складеного у письмовій формі та має відповідну юридичну силу.

5.8. Всі спори,  щодо можуть виникати з умов даного договору підлягають розгляду у порядку визначеному чинним законодавством, якщо інше не передбачено договором.

5.9. Виконавець  не несе відповідальності перед Замовником та будь-якими іншими особами, у випадку протиправних /злочинних дій третіх осіб у відношенні веб-сайту, на якому проходять торги та за наслідки надання замовником неповної або недостовірної інформації про майно,  порядок та умови  його продажу (проведення аукціону).

5.10. Підписання Замовником протоколу про проведення аукціону, є свідченням належного виконання Виконавцем своїх обов’язків і будь-які претензії Замовника в подальшому не приймаються.

5.11. Адреса для поштового листування зазначена у реквізитах сторін. Лист, направлений поштою, на адресу зазначену в договорі, є належним повідомленням в межах даного договору. Про всі зміни реквізитів, як-то адреса, банківські реквізити, сторони зобов’язані негайно повідомляти одна іншу. 

5.12. Сторони, не мають права, без згоди іншої сторони передавати третім особам свої права та обов’язки.